Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti Adventure911 s.r.o. se sídlem Nivnická 446/14, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 29462631, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 55478 vedená u Krajského soudu v Ostravě, e-mail CHCI@ADVENTURE911.CZtelefonní číslo $+420 739 577 996, adresa provozovny Mariánské Hory, 709 00 Ostrava („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách adventure911.store.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde https://adventure911.store/privacy

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

 1. NĚKTERÉ DEFINICE
  • Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;
  • Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;
  • Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
  • DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
  • Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
  • Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;
  • Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
  • Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;
  • Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.
 2. Obecná ustanovení a poučení
  • Koupě Zboží je možná jen přesadventure911.store rozhraní E-shopu.
  • Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli v Objednávce budeme tedy považovat za správné a pravdivé.
  • Na našem E-shopu také poskytujeme přístup k hodnocení Zboží provedenému jinými spotřebiteli. Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a tak jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.
 3. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  • Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
  • Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.
  • K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
   1. Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“);
   2. Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží, způsobu jeho doručení a platby;
   3. Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
  • V průběhu tvorby Objednávky může až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.
  • Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi.
  • Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.
  • V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.
  • V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.
  • V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.
  • V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.
 4. Uživatelský účet
  • Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.
  • Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.
  • Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.
  • Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.
  • Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 365 dnů nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.
  • Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.
 5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
  • Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.
  • Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
  • Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:
   1. Bankovním převodem:
    • Ze seznamu bank si vyberete svou banku. Po výběru banky máte možnost zaplatit platbu prostřednictvím QR kódu, nebo kliknete na „Zaplatit v internetovém bankovnictví“ a jste přesměrováni do internetového bankovnictví. Po přihlášení do online bankovnictví se zobrazí předvyplněný platební příkaz. Po zaplacení dojde k přesměrování zpět do e-shopu.
   2. Kartou online:
    • Ze seznamu karet si vyberete svou kartu. Po výběru karty vyplníte údaje z karty. Po zaplacení dojde k přesměrování zpět do e-shopu.

   V obou případech probíhá platba platba přes platební bránu Comgate, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: Obchodní podmínky platební brány Comgate

   ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, 500 02 Hradec Králové (e-mail: platby-podpora@comgate.cz, tel: +420 228 224 267)

  • Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu.
  • Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.
 6. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI
  • Zboží Vám bude doručeno nejpozději do 30 dní způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:
   1. Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna, Uloženka;
   2. Doručení prostřednictvím dopravních společností Česká pošta, PPL CZ, DHL, Zásilkovna;
  • Zboží je možné doručit pouze v rámci České
  • Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.
  • Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.
  • V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 4 Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy, případně Zboží uskladnit, za což nám od Vás náleží úplata ve výši obvyklé. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.
  • Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.
  • Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 4 Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.
  • V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě:
   1. mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;
   2. prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.
 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  • Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:
   1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
   2. je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;
   3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;
   4. je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
   5. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
   6. je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat; a
   7. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením smlouvy.
  • Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  • V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.
  • Má-li Zboží vadu, máte následující práva:
   1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo
   2. na odstranění vady opravou Zboží,

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás.

 • Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.
 • Dále máte právo na:
  1. přiměřenou slevu z Ceny; nebo
  2. odstoupení od Smlouvy,

jestliže:

 1. odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;
 2. se vada projeví opakovaně,
 3. je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo
 4. je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.
 • Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.
 • V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.
 • Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.
 • Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:
  1. datum, kdy jste reklamaci uplatnili;
  2. co je obsahem reklamace;
  3. jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;
  4. Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 • Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
 • O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.
 • V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.
 • V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.
 1. odstoupení od smlouvy
  • K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
  • V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.
  • Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.
  • Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.
  • Lhůta k odstoupení dle čl. 2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.
  • V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.
  • V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo Nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.
  • V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 2 Podmínek Nám však odpovídáte za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.
  • My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 9. Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.
 2. PRONÁJMU (KRÁTKODOBÉHO UŽÍVÁNÍ) VOZIDLA

Zakoupením poukazu / provedením rezervace nebo projevením zájmu o pronájem vozidla souhlasí nájemce / držitel poukazu nebo zájemce s níže uvedenými podmínkami:

 • Prohlášení nájemce nebo držitele poukazu
  1. Nájemce prohlašuje, že je plně způsobilý k právním úkonům, starší 18i let a je držitelem platného řidičského oprávnění skupiny B NEBO má jako spolujezdec souhlas zákonného zástupce.
 • Nájemce prohlašuje, že není pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků, nebo jiných látek, které mohou přivodit sníženou schopnost vnímání a reakce.
 • Nájemce prohlašuje a svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že se řádně v součinnosti s pronajímatelem seznámil s technickou obsluhou vozu. Nájemce dále prohlašuje, že mu není známa ke dni podpisu této smlouvy žádná jiná překážka, která by mu zabraňovala nebo znemožňovala podpis této smlouvy a realizaci předmětu této smlouvy.
 • Převzetí a vrácení vozidla
 • Veškerá případná zjevná poškození (závady, nedostatky, škrábance apod.) vozidla, příp. jiné připomínky, musí být nájemcem uplatněny nejpozději při převzetí vozidla a musí byt zaznamenány ve smlouvě.
 • Za jakékoliv poškození vozidla, které nebude uvedeno ve smlouvě, odpovídá nájemce. Pronajímatel je oprávněn požadovat náhradu škody za veškerá takováto poškození vozidla.
 • Vrácením vozidla se rozumí jeho fyzické předání pronajímateli na adrese, kde vozidlo převzal. Společně s vozidlem je nájemce povinen vrátit veškeré příslušenství a součásti včetně dokladů od vozidla.
 • Nájemce bere na vědomí, že v případě úmyslného svémocného prodlení nájemce s vrácením vozidla je pronajímatel oprávněn mu vozidlo odebrat a účtovat náklady vynaložené v souvislosti s odebráním vozidla, minimálně paušální částku 20.000,- Kč.
 • Nájemce je povinen předložit před sepsáním nájemní smlouvy a protokolu o předání vozidla platný občanský průkaz.
 • Průběh jízdy a dohled instruktora
 • Nájemce bere na vědomí, že vozidlo může být řízeno pouze jím (nájemcem) nebo instruktorem. Společně s nájemcem se projížďky mohou zúčastnit nejvýše 2 další osoby (dle kapacity vozu).
 • Nájemce bere na vědomí, že před zahájením projížďky je povinen podrobit se kontrole, zda u sebe on (nebo spolujezdec) nemá zbraň a zda není pod vlivem alkoholu. Kontrola bude provedena dechovým alkohol-testerem.
 • Pronajímatel/instruktor jsou dále oprávněni vyžadovat předložení občanského průkazu osob, které se budou účastnit jako spolujezdci.
 • Pronajímatel/instruktor mají právo odepřít projížďku osobám, které u sebe mají zbraň, a osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Pronajímatel (instruktor) jsou dále oprávněni odepřít účast na projížďce spolujezdcům mladším 18i let, pokud nájemce nedoloží písemný souhlas jejich zákonného zástupce. Dále takovýto spolujezdec musí splňovat podmínku věk min. 12 let nebo výška 150 cm. Toto platí i při jízdách mimo pozemní komunikace.
 • V průběhu jízdy je nájemce povinen dbát pokynů instruktora. V případě, že nájemce opakovaně neuposlechne pokynů odpovědného instruktora, má instruktor právo jízdu ukončit, a to bez nároku na vrácení zaplaceného ceny projížďky (ani v poměrné výši).
 • Nájemce se smí s vozidlem pohybovat pouze po území České a Slovenské republiky a do vzdálenosti nejvýše 100 km od místa vyjetí. Nájemce je oprávněn se s vozidlem pohybovat pouze: - na pozemních komunikacích, nebo – polygon Hradec Králové 3.7. Nájemce bere na vědomí, že pronajaté vozidlo je zabezpečeno satelitním vyhledávacím systémem a je po celou dobu pronájmu sledován jeho pohyb. Nájemce bere na vědomí, že při porušení podmínek této smlouvy může být činnost vozidla omezena z příkazu pronajímatele prostřednictvím satelitního systému sledování vozidla.
 • Další podmínky užívání vozidla
 • Nájemce je povinen při řízení vozidla dodržovat všechny dopravní, jakož i jiné právní předpisy, zejména zákon o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb.
 • Nájemce zejména nesmí přenechat řízení vozidla jiné osobě, používat vozidlo mimo pozemní komunikace (s povolenou výjimkou plochy polygon Hradec Králové), zúčastňovat se s vozidlem závodů, soutěží nebo podobných akcí, neúměrně jej zatěžovat.
 • Pronajímatel má při porušení některé z povinností uvedených v čl. 4.1 nebo 4.2 nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
 • Odpovědnost za škodu
 • Nájemce, který vozidlo zároveň řídí, odpovídá za veškerou škodu na vozidle (nebo způsobenou vozidlem) od okamžiku převzetí vozidla do jeho řádného vrácení pronajímateli.
 • Nájemce bere na vědomí, že předmětem nájmu je luxusní sportovní vozidlo velké hodnoty (pořizovací cena až: 6.550.000,- Kč), a zavazuje se jej užívat s ohledem na tuto skutečnost.
 • Každou škodní událost (tedy i takovou, při níž nedojde ke škodě na pronajatém vozidle, poškození nebo jeho zničení, odcizení vozidla nebo jeho části) je nájemce povinen ihned ohlásit pronajímateli. Dále je povinen zajistit soupis všech účastníků, svědků, vozidel a jiných dotčených předmětů. Přitom postupuje v souladu s pokyny instruktora. Nájemce bere na vědomí, že při nešpinění této povinnosti může být případný postih pojišťovny uplatněn proti nájemci.
 • Nájemce se zavazuje uhradit pokuty za přestupky i jiné sankce vzniklé v souvislosti s provozem vozidla v době pronájmu, jakož i veškerou další škodu způsobenou vozidlem po dobu projížďky.
 • Vznikne-li pronajímateli jako provozovateli vozidla povinnost uhradit třetím osobám peněžní částku z důvodu jednání nájemce (náhrada škody, náhrada jiné - i nemajetkové - újmy, atd.), je nájemce povinen ji zaplatit za pronajímatele (případně uhradit pronajímateli, byla-li již pronajímatelem zaplacena).
 • Pojištění
 • Pronajímatel prohlašuje, že vozidlo je (a po dobu trvání nájmu uvedenou v této smlouvě bude) pojištěno v níže uvedeném rozsahu pro provoz na běžné komunikaci (nevztahuje se na polygon Hradec Králové):
 • - havarijní pojištění (havárie, odcizení, živel) na území ČR a Evropy
 • – zákonné pojištění odpovědnosti za provoz motorových vozidel
 • Nájemce odpovídá za veškeré případné škody na vozidle, které nebudou uhrazeny pojišťovnou. Nájemce je dále povinen uhradit pronajímateli veškeré oprávněné nároky či případné srážky pojišťovny.
 • Nájemce bere na vědomí, že v případě dopravní nehody nebo jiné škodní události je nájemce vždy povinen uhradit pronajímateli spoluúčast na pojistném plnění (10 %, minimálně 50.000 Kč).
 • Nájemce je povinen poskytovat policii, pronajímateli, pojišťovně i dalším dotčeným orgánům veškerou pomoc a součinnost potřebnou k plnému prošetření škodní události a spojenou s její likvidací, případně s jejím soudním projednáváním.
 • Nájemce bere na vědomí, že výše uvedené havarijní pojištění se spoluúčastí 10% se nevztahuje na jízdy na polygonu v Hradci Králové a letištní ploše. Na polygonu a letištní ploše je spoluúčast na škodě stanovena ve výši 100%.
 • Nájemce může změnit na vyžádání spoluúčast na škodě na 0% u pronajímatele zápisem do smlouvy.
 • Pokud se nájemce u pronajímatele změní spolúčast na 0% a to zaznačením ve smlouvě na přední straně tohoto dokumentu v poli „spoluúčast“ a úhradou poplatku za tuto změnu, tak v případě dopravní nehody nebo jiné škodní události nevzniká nájemci povinnost uhradit pronajímateli spoluúčast na pojistném plnění, tedy pronajímatel nebude po nájemci požadovat úhradu spoluúčasti na pojistném plnění ve výši 10% nebo 100% z vyčíslené částky za způsobenou škodu. Maximální krytí u snížené spoluúčasti se vztahuje na vzniklou škodu do výše 1.000.000,- Kč. Způsobená škoda nad 1.000.000,- Kč je k tíži nájemce. Zproštění od neplacení spoluúčasti a snížení spoluúčasti na 0% se nevztahuje na poškození disků a kol vozidla,nemajetkovou újmu (finanční škoda) a ušlý zisk třetím stranám.
 • Závěrečná ustanovení
  • Tyto podmínky se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 • Zaplacením jakýchkoliv majetkových sankcí dle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.
 • Svým podpisem nájemce stvrzuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním a uchováváním svých osobních údajů pronajímatelem za účelem jejich evidence a poskytování služeb, a to na dobu trvání 10 let od uzavření nájemní smlouvy. Současně nájemce vyslovuje souhlas se zasíláním obchodní korespondence a obchodních sdělení.
 • Nájemce bere na vědomí, že v průběhu projížďky bude pořizován audiovizuální záznam. Pronajímatel je oprávněn tento audiovizuální záznam uchovávat po dobu tří let.
 • Nájemce a jeho doprovod je povinen řídit se návštěvním řádem v případě jízd na polygonu v Hradci Králové. Dále nájemce a jeho doprovod nejsou oprávněni bez souhlasu pronajímatele ( pořadatele ) zveřejňovat fotografie a video záznamy obsahující SPZ vozidel, tváře instruktorů a personálu konkrétní akce, záznamy z nehod a zranění osob. Pokud takto učiní, může požadovat pronajímatel ( pořadatel ) pokutu 50.000 Kč / 2000 Eur za každé takové zjištěné porušení.
 • Pokud nájemce hradí pronájem formou poukazu zakoupeného od třetích stran, pak bere nájemce na vědomí, že pokud prodejce (třetí strana) neuhradí za poskytnuté služby pronajímateli do 30ti dnů od čerpání služby, má nárok pronajímatel požadovat toto peněžní plnění přímo od nájemce v plné výši.
 1. Doplňkové obchodní podmínky při zakoupení a uplatnění poukazů pořízených prostřednictvím eshopu, třetích stran a prodejců zážitkových jízd.
 • Termíny jízd určuje provozovatel a jsou stanoveny od 1.4. do 30.9. ( sezóna )
 • V případě varianty "řidič" může provozovatel může požadovat dechovou zkoušku na jeho meřícím zařízení.
 • Není-li stanoveno jinak, pak ceny krátkodobého pronájmu zahrnují povinné smluvní pojištění, havarijní pojištění ( 10% spoluúčast ), instruktáž a náplně kromě benzínu, který si hradí klient, pokud již není součást poukazu.
 • Zproštění od placení spoluúčasti resp. snížení spolúčasti na škodě na vozidle na 0% zajišťuje provozovatel vozidla.
 • Za jakékoliv zranění způsobené při jízdě je zodpovědný řidič vozidla. Stanoveno přílohou číslo 3.
 • Zrušení / změna objednaného termínu jízdy je možná minimálně 48 hod předem. Započítávají se pouze pracovní dny. Požadavek na změnu / zrušení je potřeba vždy zaslat emailem na adresu: chci@adventure911.cz Změny telefonickou formou nelze provádět.  Zrušení / změna objednaném termínu jízdy možná pouze jednou.
 • Rezervaci je možné provádět pouze online prostřednictvím rezervační internetové stránky. Vložení poukazu do rezervačního systému na stránce a provedením rezervace se považuje poukaz za uplatněný. Provozovatel neručí za doručení povrzujícího emailu.
 • Poslední rezervace je možné uskutečnit max. 14 dní před koncem platnosti voucheru, pokud nebylo u vedeno u prodejce (třetí strany) uvedeno jinak. Po tomto termínu negarantuje provozovatel / poskytovatel zážitku volné místo u vybraného vozidla. Není tím však omezena rezervace v době kratší než 14 dnů před koncem platnosti.
 • Kupony placené předem propadají, pokud nejsou uplatněny v daném termínu.
 • V případě žádosti o navrácení částky za zakoupený vouchery, kdy nebyly porušeny ze strany provozovatele / poskytovatel podmínky pronájmu a čerpání služby, může provozovatel krátit vracenou částku. Maximálně však o 30% z původní, zákazníkem zaplacené sumy.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo jízdu zrušit a toto se nepovažuje za porušení smlouvy:
 1. a) Z důvodu nepřízně počasí - za hustého deště a sněžení se nejezdí.
 1. b) Z technických důvodů, havárie, poruchy vozidla, nemožnosti poskytnutí vozidla.

V takových případech provozovatel navrhne po zákazníkovi nový termín a / nebo pokud provozovatel není schopen z jakéhokoli důvodu poskytnout jízdu v objednaném vozidle, je poskytnuto náhradní vozidlo v téže kategorii.

 1. c) Pokud se na daný termín rezervuje méně než 15 jízd v daném vozidle na daný den.
 • Storno poukazu:

Storno poukaz ve lhůtě 14 a více dnu od jeho zakoupení lze provést pouze se souhlasem prodejce. Žadatel může být v takovém případě krácen až o 30% pořizovací ceny.

Storno poukaz ve lhůtě kratší než 14 dnů před vypršením jeho platnosti není možné.

 • Prodloužení platnosti poukazu:

1) O prodloužení poukazu zakoupeného prostřednictvím slevového portálu je možné zažádat max 14 dnů před koncem platnosti tohoto poukazu.

2) Žádost o prodloužení poukazu zakoupeného prostřednictvím slevového portálu bude zpoplatněna jednorázovým poplatkem ve výši 500 Kč. Poukaz bude prodloužen maximálně do 30.9. daného roku popř. dalšího roku.

3) Žádosti o prodloužení platnosti voucheru, která byla podána po době platnosti voucheru nelze vyhovět.

 1. Rezervace a změna termínu

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu či zrušení termínu rezervace kupujícího. Prodávající je povinen tu změnu oznámit kupujícímu nejpozději 24 hodin před plánovaným termínem. Prodávající se zavazuje nabídnout náhradní termín nejpozději do 6 měsíců od původního termínu.  

Změna termínu ze strany kupujícího je možná pouze 48 hodin předem. V případě nedodržení lhůty, rezervovaný termín propadá bez nároku na vrácení platby. 

 1. Řešení sporů se spotřebiteli
  • Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
  • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy chci@adventure911.cz Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
  • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 2. Závěrečná ustanovení
  • Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.
  • Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.
  • Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. O změně Vás však budeme informovat pouze v případě, že máte vytvořený Uživatelský účet (abyste tuto informaci měli v případě, že budete objednávat nové Zboží, změna však nezakládá právo výpovědi, jelikož nemáme uzavřenou Smlouvu, kterou by bylo možné vypovědět), nebo Vám na základě Smlouvy máme dodávat Zboží pravidelně a opakovaně. Informace o změně Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od Vás do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdržíme výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď podáte, činí 2 měsíce.
  • V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.
  • Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.
  • Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.
  • Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1.1.2023

Příloha č. 1 - Formulář pro reklamaci

Uplatnění reklamace

Adresát:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.


Datum:

Podpis:
Příloha č. 2 - Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Adresát:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti ADVENTURE911 s.r.o. („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

Datum:

Podpis:
Příloha č. 3 - Formulář o odpovědnosti účastníka

ROHLÁŠENÍ O ÚČASTI NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST

Dne ………………………., já níže podepsaný/á ………………………………………………., datem narození ………………………., číslem identifikačního dokladu ………………………………….., prohlašuji, že se účastním akce “………………………………………………..” po celou dobu na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí a souhlasím s řádem, pravidly a pokyny organizátorů, kterými se budu řídit. Jsem si vědom/a zvýšeného rizika nebezpečí vzniku zranění/onemocnění. Byl/a jsem poučen/a o svých povinnostech, pravidlech a podmínkách chování účastníka na akci, o ochraně majetku a zdraví sebe, ostatních účastníků a třetích osob. Budu dbát doporučení a příkazů pořadatelů a aktivně předcházet škodám na zdraví a majetku. Po tomto poučení prohlašuji, že absolvuji akci na vlastní odpovědnost a vlastní riziko s vědomím, že Pořadatel nenese odpovědnost za škodu na zdraví a majetku, pokud mi taková škoda při akci vznikne. Spolu s tím prohlašuji a souhlasím, že nebudu vůči pořadateli uplatňovat nároky na náhradu škody, pokud mi taková škoda při akci vznikne.

Podpis účastníka ........................................................